Leisure Lake Hotel

Kirinda Road, Yodakandiya, Tissamaharama
047 2239553